Teoretisk bakgrund

hanna-och-theo-768x1024I stödgrupperna arbetar vi utifrån olika teoretiska perspektiv såsom anknytningsteori, familjesystemisk teori, utvecklingsekologisk teori (Bronfenbrenner), socialkognitiva teorier samt KASAM: meningsfullhet, begriplighet, hanterbarhet = Känsla Av SAMmanhang (A. Antonovsky).

Vi använder oss till största delen av modellen Hela Människan-hjulet, som är en samtalsmodell i livskunskap, för att hos barnet skapa en känsla av sammanhang. Samtalsmodellen är utarbetad av fil.mag i socialt arbete/författare Elisabeth Hagborg samt socionom/leg. psykoterapeut Klara Yvonne Jonsson. Hela Människan-hjulet är ursprungligen inspirerad av tankemodellen All person wheel av psykologen Sharon Wegscheider (Wegscheider 1989). All person wheel finns återgiven i den familjesystemiska teoribildningen hos Virginia Satirs institut i Palo Alto, USA.

Stödgruppsledarna är utbildade av bl.a Elisabeth Hagborg och Ulla Forinder vid Ersta-Sköndal-Bräcke högskola AB.

Vi som arbetar med Helsingborgs stödgrupper för barn och unga har ett salutogent synsätt, vilket innebär att vi fokuserar på varje individs egen kraft och förmåga, samt de faktorer som vidmakthåller hälsa.